Za­pra­szamy do obej­rze­nia filmu, ze startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­dob­nie jak na po­przed­nich edy­cjach, tuż przed sy­gna­łem do roz­po­czę­cia biegu, wi­dzimy wzno­szące się w niebo biało czer­wone ba­lo­niki wol­no­ści, przed wy­pusz­cze­niem któ­rych od­śpie­wano Hymn Na­ro­dowy. Ko­niecz­nie zo­bacz­cie.

Film — Start Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76