Przy­po­mi­namy, że w dziale wy­niki, można już prze­glą­dać po­dzie­lone na wszyst­kie ka­te­go­rie, re­zul­taty osią­gnięte przez po­szcze­gól­nych za­wod­ni­ków w na­szej im­pre­zie. Są tam także linki do wy­ni­ków ze­szło­rocz­nych, je­śli ktoś ze­chce, można so­bie po­rów­nać. Po­ni­żej cała te­go­roczna li­sta:

WYNIKI 2015

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GO­RIE

POL­SKA OPEN

POL­SKA WO­MEN

PO­WIAT OPEN

PO­WIAT WO­MEN

KLUB BIE­GAM RA­DOM OPEN

KLUB BIE­GAM RA­DOM WO­MEN

WOZKI OPEN

LE­KA­RZE OPEN

LE­KA­RZE WO­MEN

MEGA ZE­SPOL