Z przy­jem­no­ścią za­wia­da­miamy, że w trak­cie na­szej im­prezy, przy uży­ciu pro­fe­sjo­nal­nej ka­mery, re­je­stro­wana bę­dzie re­la­cja na żywo, z pre­zen­ta­cją co cie­kaw­szych ujęć, zbli­żeń, emo­cji uczest­ni­ków, na sta­dio­no­wym te­le­bi­mie. Nie­długo póź­niej, cały ten ma­te­riał bę­dzie do­stępny do obej­rze­nia w in­ter­ne­cie, bę­dzie można obej­rzeć so­bie na spo­koj­nie w domu, i przy­po­mnieć so­bie jak to było… Po­le­camy!