Na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­bo­oku, można obej­rzeć już grubo po­nad 2 ty­siące zdjęć z im­prezy, suk­ce­syw­nie będą też po­ja­wiać się też także na tej stro­nie, jed­nak w mniej­szej ilo­ści, ale z po­da­niem źró­dła i lin­ków, po któ­rych ła­two bę­dzie się do tych zdjęć prze­nieść.
Tym­cza­sem za­pra­szamy do obej­rze­nia ga­le­rii do­ku­men­tu­ją­cej sam mo­ment startu.

NA STAR­CIE CZĘŚĆ 1

NA STAR­CIE CZĘŚĆ 2

NA STAR­CIE CZĘŚĆ 3

NA STAR­CIE CZĘŚĆ 4

NA STAR­CIE CZĘŚĆ 5

NA STAR­CIE CZĘŚĆ 6