Naj­śwież­sze in­for­ma­cje, oraz po­ja­wia­jące się zdję­cia z bie­gów, na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­bo­oku.. Za­pra­szamy!

http://​fa​ce​book​.com/​p​o​l​m​a​r​a​t​o​n​radom

http://​fa​ce​book​.com/​b​i​e​g​i​e​m​radom