W biu­rze za­wo­dów praca wre! We­ry­fi­ku­jemy za­wod­ni­ków, dbamy o to by każdy zło­żył pod­pis na kar­cie zgło­sze­nio­wej, i otrzy­mał kom­pletny pa­kiet star­towy. Nie­któ­rzy ro­bią so­bie przy tym zdję­cia, at­mos­fera jest tak jak po­winna być w przed­dzień biegu Ju­tro biuro czynne jest od godz. 7.00 za­chę­camy by nie zwle­kać, przy­je­chać od­po­wied­nio wcze­śnie, sporo pa­kie­tów zo­stało jesz­cze do wy­da­nia.