Za­czy­namy 2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 od „Wie­czoru Bie­ga­cza”…

Roz­po­czy­namy 2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76. W so­botę za­pra­szamy na „Wie­czór bie­ga­cza” i do biura za­wo­dów po od­biór pa­kie­tów.

Wie­czór bie­ga­cza” roz­pocz­nie się o godz. 18 w hali Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Ra­do­miu przy ul. Na­ru­to­wi­cza 9. Wstęp na cykl wy­kła­dów jest wolny.

Nie tylko bie­ga­czy po­wi­nien za­in­te­re­so­wać otwie­ra­jący „Wie­czór bie­ga­cza” wy­kład do­ty­czący hi­sto­rii wy­da­rzeń czerw­co­wych, któ­rym po­świę­cony jest pół­ma­ra­ton. O ro­bot­ni­czym pro­te­ście opo­wie dr Se­ba­stian Piąt­kow­ski z In­sty­tutu Pa­mięci Na­ro­do­wej.

Po wy­kła­dzie po­świę­co­nym hi­sto­rii za­pla­no­wano trzy wy­kłady o te­ma­tyce spor­to­wej i me­dycz­nej. To­masz Pa­cie­jew­ski, ra­dom­ski le­karz i bie­gacz przed­stawi wy­kład do­ty­czący po­tęgi umy­słu w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych. Dzień póź­niej dr Pa­cie­jew­ski wy­star­tuje w otwar­tych mi­strzo­stwach Ma­zow­sza le­ka­rzy w pół­ma­ra­to­nie, które ro­ze­grane zo­staną w ra­mach 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Ko­lejny wy­kład do­ty­czył bę­dzie pierw­szej po­mocy przed­me­dycz­nej po za­słab­nię­ciu. Wy­głosi go dr Ro­bert Trze­śniew­ski. „Wie­czór bie­ga­cza” za­koń­czy wy­stą­pie­nie dr Szcze­pana Wie­chy, który wy­ja­śni zwią­zek po­mię­dzy tre­nin­giem, a fi­zjo­lo­gią.

Od godz. 17 na te­re­nie MO­SiR czynne bę­dzie biuro za­wo­dów. Osoby, które za­re­je­stro­wały się i opła­ciły wcze­śniej wpi­sowe, będą mo­gły ode­brać pa­kiety star­towe. Można bę­dzie rów­nież zgło­sić się do startu, także w bie­gach dzieci. Biuro bę­dzie czynne do godz. 20.