Po­bie­gną świad­ko­wie Czerwca ’76

W Cha­ry­ta­tyw­nej Mili, która roz­pocz­nie 2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 wy­star­tuje grupa uczest­ni­ków ro­bot­ni­czego pro­te­stu z 1976 roku.

Cha­ry­ta­tywna Mila bę­dzie w tym roku wy­jąt­kowa. Na jej star­cie zjawi się re­pre­zen­ta­cja uczest­ni­ków wy­da­rzeń z 1976 roku. Po­bie­gną nie tylko ci, któ­rzy wów­czas mieli od­wagę, aby wyjść na ulice i za­pro­te­sto­wać prze­ciwko pod­wyż­kom cen żyw­no­ści, ale także człon­ko­wie ich ro­dzin. W nie­któ­rych przy­pad­kach będą to wnu­ko­wie ro­bot­ni­ków Czerwca’76. Wszy­scy wy­star­tują w oka­zjo­nal­nych ko­szul­kach.

Start Cha­ry­ta­tyw­nej Mili za­pla­no­wano na godz. 9 na ul. Na­ru­to­wi­cza, w miej­scu startu pół­ma­ra­tonu. Uczest­nicy po­bie­gną uli­cami Na­ru­to­wi­cza, Se­dlaka i Planty, na metę, która usy­tu­owana zo­sta­nie na bieżni sta­dionu. Start w biegu za­po­wiada także silna re­pre­zen­ta­cja firmy Trend Glass, spon­sora biegu.

Po biegu bę­dzie można po­roz­ma­wiać z uczest­ni­kami Ra­dom­skiego Czerwca’76. Na te­re­nie sta­dionu znaj­do­wało bę­dzie się sto­isko Sto­wa­rzy­sze­nia Ra­dom­ski Czerwiec’76, na któ­rym bę­dzie można spo­tkać bo­ha­te­rów wy­da­rzeń z przed 38 lat.