Kon­fe­ren­cja pra­sowa przed 2. Pół­ma­ra­to­nem Ra­dom­skiego Czerwca’76

Or­ga­ni­za­to­rzy 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, An­drzej Kosz­tow­niak, pre­zy­dent Ra­do­mia i Sto­wa­rzy­sze­nie „Bie­giem Ra­dom!”, za­pro­sili ra­dom­skich dzien­ni­ka­rzy na kon­fe­ren­cje pra­sową.
— Bieg ma przy­po­mi­nać ważny mo­ment na­szej hi­sto­rii – pod­kre­ślił An­drzej Kosz­tow­niak, pre­zy­dent Ra­do­mia. – Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 zna­ko­mi­cie łą­czy hi­sto­rię ze spor­tem i mamy na­dzieję, że bę­dzie na­szym zna­kiem fir­mo­wym.
Pre­zy­dent Ra­do­mia za­pew­nił, że wła­dzom mia­sta za­leży na tym, aby Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 był co raz więk­szą i bar­dziej po­pu­larną im­prezą.
— Wszel­kie biegi, na świe­cie i w Pol­sce roz­ra­stają się. Także na­sza im­preza jest co raz więk­sza, co nas bar­dzo cie­szy. I bę­dzie wy­jąt­kowo do­brze za­bez­pie­czona pod wzglę­dem me­dycz­nym, bo­wiem pra­wie pięć­dzie­się­ciu le­ka­rzy wal­czyć bę­dzie o ty­tuł mi­strza Ma­zow­sza w pół­ma­ra­to­nie. Trzy­mam kciuki za po­godę, żeby uczest­nicy mieli oka­zję spraw­dzić kur­tyny wodne, przy­go­to­wane przez Wo­do­ciągi Miej­skie – za­koń­czył żar­tem Kosz­tow­niak.
Jed­nak to nie le­ka­rza na tra­sie za­pew­nią od­po­wied­nie za­bez­pie­cze­nie me­dyczne. Za­dbają o to stra­żacy, wy­kwa­li­fi­ko­wani ra­tow­nicy me­dyczni oraz pie­lę­gniarki.
Ta­de­usz Kra­ska, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!” pod­kre­ślił, jak dużą wagę or­ga­ni­za­to­rzy przy­wią­zali do kwe­stii hi­sto­rycz­nego tła biegu.
— In­sty­tut Pa­mięci Na­ro­do­wej przy­go­to­wał wy­stawę oraz do­star­czył ko­miksy i gry hi­sto­ryczne, które roz­damy uczest­ni­kom bie­gów dzieci i wo­lon­ta­riu­szom – wy­ja­śnił Kra­ska. — Dok­tor Se­ba­stian Piąt­kow­ski, w cza­sie „Wie­czoru bie­ga­cza” opo­wie o wy­da­rze­niach Ra­dom­skiego Czerwca. Chcemy po­ka­zać, że pa­mię­tamy o tam­tych wy­da­rze­niach i prze­ka­zy­wać tę pa­mięć.
Przed­sta­wiono pro­gram 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Im­prezę roz­pocz­nie Cha­ry­ta­tywna Mila, w któ­rej po­bie­gną mię­dzy in­nymi uczest­nicy ro­bot­ni­czego pro­te­stu i liczna re­pre­zen­ta­cja głów­nego spon­sora huty szkła Trend Glass. Do­chód z Cha­ry­ta­tyw­nej Mili trafi do Sto­wa­rzy­sze­nia Ra­dom­ski Czer­wiec 76 oraz do Sto­wa­rzy­sze­nia Ojca Pio.

Konferencja Prasowa przed Półmaratonem Radomskiego Czerwca 76