W so­botę za­pra­szamy na sym­po­zjum na­ukowe…

2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 to nie tylko bieg. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pla­no­wali sze­reg im­prez to­wa­rzy­szą­cych. Naj­waż­niej­szą z nich bę­dzie sym­po­zjum na­ukowe. „Wie­czór bie­ga­cza” za­pla­no­wano na so­botę, 21 czerwca. Po­czą­tek o godz. 18. Wstęp wolny.

Wie­czór bie­ga­cza” roz­pocz­nie się od wy­kładu do­ty­czą­cego hi­sto­rii wy­da­rzeń czerw­co­wych, któ­rym po­świę­cony jest pół­ma­ra­ton. Dok­tor Se­ba­stian Piąt­kow­ski wy­głosi wy­kład – Ra­dom­ski Czerwiec’76. Ge­neza, prze­bieg, kon­se­kwen­cje.

Po wy­kła­dzie po­świę­co­nym hi­sto­rii za­pla­no­wano trzy wy­kłady do­ty­czące sportu i me­dy­cyny. O po­tę­dze umy­słu w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych mó­wił bę­dzie dr To­masz Ma­cie­jew­ski. Ko­lej­nym pre­le­gen­tem bę­dzie dr Ro­bert Trze­śniew­ski, który omówi pierw­szą po­moc przed­me­dyczną po za­słab­nię­ciu. To te­mat, który po­wi­nien za­in­te­re­so­wać każ­dego, nie tylko bie­ga­czy. Na za­koń­cze­nie wie­czoru, dr Szcze­pan Wie­cha przed­stawi bie­ga­cza od środka, wy­ja­śnia­jąc zwią­zek po­mię­dzy tre­nin­giem, a fi­zjo­lo­gią.

Wie­czór bie­ga­cza” za­pla­no­wano w hali Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Ra­do­miu, przy ul. Na­ru­to­wi­cza 9. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­szają wszyst­kich chęt­nych, nie tylko uczest­ni­ków 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 i bie­ga­czy. Wstęp na wy­kłady jest wolny. Po­czą­tek, w so­botę, 21 czerwca o godz. 18.