Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 to bez wąt­pie­nia im­preza dla lu­dzi, któ­rzy bie­gają już ja­kiś czas i mają serce wraż­liwe na sprawy na­szego mia­sta. Biec w ta­kiej im­pre­zie to za­szczyt. Cóż jed­nak z tymi, któ­rzy serce mają wiel­kie, ale z róż­nych po­wo­dów nie prze­bie­gną tych 21 ki­lo­me­trów? Otóż sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!” i „Na­sze dzieci” za­pra­szają wszyst­kich lu­dzi wiel­kiego serca na cha­ry­ta­tywne bie­ga­nie.… na bież­niach usta­wio­nych przez ra­dom­skie kluby fit­ness. Każdy, kto tylko ze­chce bę­dzie mógł 21 czerwca, w godz. 162022 czerwca w godz. 815, przyjść na te­ren „mia­steczka bie­go­wego”, na te­re­nie Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji przy ul. Na­ru­to­wi­cza 9 i wziąć udział w ak­cji „Weź (roz)bieg!”. Pod tym ha­słem będą od­by­wały się nie tylko biegi na bież­niach ale też kon­kursy, w któ­rych udział może się oka­zać szansą na uzy­ska­nie ty­tułu „Naj­bar­dziej roz­bie­ga­nej ro­dziny” czy cer­ty­fi­katu „Bie­ga­cza mię­dzy wier­szami”. Opłata za każdy ki­lo­metr prze­bie­gnięty na bieżni da­nego klubu to 5 zł. Oprócz tego wła­ści­ciele bieżni zo­bo­wią­zali się za­pła­cić za każdy prze­bie­gnięty ki­lo­metr w ciągu tych dwóch dni! Im bę­dzie nas więc wię­cej, im wię­cej prze­bie­gniemy, tym bar­dziej po­mo­żemy. Za­równo bie­ga­cze jak i inni chętni będą mo­gli przy­ło­żyć rękę do pół­ma­ra­tonu i za­fun­do­wać so­bie nie­ba­nalne dzieło ma­lar­skie na swoim ob­li­czu oraz za­an­ga­żo­wać się w sma­ko­wite kon­kursy-nie­spo­dzianki. Z do­brze po­in­for­mo­wa­nych źró­deł wiemy, ze jed­nym z bie­ga­czy sta­cjo­nar­nych bę­dzie Da­riusz Wój­cik, prze­wod­ni­czący Rady Miej­skiej oraz Woj­ciech Ści­bor, wi­ce­dy­rek­tor MO­SiR

Inni zna­mie­nici miesz­kańcy na­szego mia­sta de­kla­rują, że rów­nież po­ja­wią się na bież­niach. Ne­go­cja­cje są w toku. Bież­nie cze­kają! „Weź (roz)bieg” i po­bie­gnij na rzecz dzie­cia­ków z ze­spo­łem Do­wna, które są ota­czane opieką przez Sto­wa­rzy­sze­nie „NA­SZE DZIECI”. Od­cza­rujmy wspól­nie ze­spół Do­wna! do zo­ba­cze­nia na tra­sie, zna­czy przy bież­niach.