Dla wszyst­kich bie­ga­czy, któ­rym po­do­bał się do­ping pro­wa­dzony przed ro­kiem przez uczniów ra­dom­skich szkół mamy do­brą wia­do­mość. Mło­dzi ra­do­mia­nie po­now­nie będą wspie­rać uczest­ni­ków Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76.

W pierw­szej edy­cji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 dłu­go­dy­stan­sow­com ki­bi­co­wali na tra­sie ucznio­wie ra­dom­skich szkół pod­sta­wo­wych. Wielu uczest­ni­ków, było pod wra­że­niem, go­rą­cego do­pingu mło­dych ra­do­mian. Or­ga­ni­za­to­rzy także w tym roku za­pro­sili naj­młod­szych miesz­kań­ców mia­sta do udziału w spor­to­wej im­pre­zie, która ma uczcić wy­da­rze­nia z czerwca 1976 roku, gdy na ulice Ra­do­mia wy­szli ro­bot­nicy, aby za­pro­te­sto­wać prze­ciwko pod­wyż­kom cen żyw­no­ści. Wszystko wska­zuje na to, że w tym roku mło­dych ki­bi­ców bę­dzie jesz­cze wię­cej. Chęć po­mocy wy­ra­zili ucznio­wie dwu­dzie­stu szkół! Będą obecni na nie­mal ca­łej dłu­go­ści trasy. Dzie­ciaki już przy­go­to­wują się do do­pingu. Za­po­wia­dają, że 22 czerwca, w dniu, w któ­rym ro­ze­grany zo­sta­nie 2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 nie będą oszczę­dzać gar­deł i dłoni i po­sta­rają się, aby było jesz­cze we­se­lej i gło­śniej niż przed ro­kiem.