2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76, ma szansę stać się im­prezą wy­zna­cza­jącą nowy stan­dard za­bez­pie­cze­nia me­dycz­nego bie­gów ulicz­nych. Wszystko za sprawą ra­tow­ni­ków, obec­nych na ca­łej tra­sie pół­ma­ra­tonu.

Dzięki uprzej­mo­ści Ko­mendy Wo­je­wódz­kiej Pań­stwo­wej Straży Po­żar­nej w War­sza­wie, w za­bez­pie­cze­niu biegu, który ro­ze­grany zo­sta­nie w Ra­do­miu, 22 czerwca, po­mogą słu­cha­cze Ośrodka Szko­le­nia w Pio­nach. Stra­żacy po­sia­dają wiele umie­jęt­no­ści. Są mię­dzy in­nymi wy­kwa­li­fi­ko­wa­nymi ra­tow­ni­kami me­dycz­nymi. Po­moc w or­ga­ni­za­cji 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, bę­dzie dla nich oka­zją do prak­tycz­nego spraw­dze­nia umie­jęt­no­ści, które na­byli w tak­cie kursu. Pięt­na­stu stra­ża­ków-ra­tow­ni­ków po­jawi się na tra­sie oraz me­cie biegu. W prak­tyce ozna­cza to, że ra­tow­nicy będą roz­miesz­czeni śred­nio co 1 ki­lo­metr. Do­dat­kowo bieg za­bez­pie­czać będą ka­retki.

- Nie tylko mó­wimy, o tym, że zdro­wie jest naj­waż­niej­sze – za­pew­nia Ta­de­usz Kra­ska, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!” i or­ga­ni­za­tor 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. – Po­ka­zu­jemy to w prak­tyce. Są­dzę, że bę­dziemy pod tym wzglę­dem wy­jąt­kowi. Tak duża liczba wy­kwa­li­fi­ko­wa­nego i od­po­wied­nio wy­po­sa­żo­nego per­so­nelu na biegu nie jest czę­sto spo­ty­kana. Jed­no­cze­śnie mamy na­dzieję, że służby me­dyczne nie będą miały w cza­sie biegu zbyt wiele za­jęć, a ich in­ter­wen­cje będą ogra­ni­czone do mi­ni­mum.

Oprócz ra­tow­ni­ków roz­miesz­czo­nych na tra­sie biegu, w stawce bie­ga­czy znaj­dzie się kil­ku­dzie­się­ciu le­ka­rzy. W cza­sie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, ro­ze­grane zo­staną bo­wiem I Mi­strzo­stwa Ma­zow­sza Le­ka­rzy w pół­ma­ra­to­nie. Jed­nym z fa­wo­ry­tów walki o me­dale bę­dzie ra­dom­ski sto­ma­to­log, Piotr Ka­niew­ski. Wśród uczest­ni­ków mi­strzostw nie za­brak­nie zna­nych ra­dom­skich le­ka­rzy, Pio­tra Achrem­czyka i Da­riu­sza Or­czy­kow­skiego.

***

Wciąż przyj­mo­wane są zgło­sze­nia do udziału w pół­ma­ra­to­nie. Zgło­szeń można do­ko­nać po­przez in­ter­ne­towy sys­tem, do któ­rego do­stęp znaj­duje się na stro­nach www​.po​lma​ra​ton​ra​dom​.pl oraz www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl. Do­tych­czas, na li­ście star­to­wej zna­la­zło się już po­nad 1000 na­zwisk.