10-ty Ju­bi­le­uszowy Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 wła­śnie prze­cho­dzi do hi­sto­rii, sta­ra­li­śmy się jak mo­gli­śmy, aby god­nie uczcić ten ju­bi­le­usz, za­pew­nia­jąc wy­jąt­kowe wa­runki, aby długo jesz­cze po­tem o nim pa­mię­tano 🙂 No i chyba udało się 🙂 Po pierw­sze dla­tego że nie był to ła­twy bieg, ła­twych nikt nie pa­mięta, a tam gdzie trzeba się po­sta­rać, gdzie jest pot, (dużo potu) łzy, oby nie krew, tam wspo­mina się długo bar­dzo długo, ze szcze­gó­łami, z in­dek­sami tem­pe­ra­tur na po­szcze­gól­nych na­wet ki­lo­me­trach 😉 Pra­wie 800 bie­ga­czy i bie­ga­czek któ­rzy sta­nęli na star­cie X Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca 76 i w re­gu­la­mi­no­wym cza­sie go ukoń­czyli, za­słu­guje na naj­wyż­szy sza­cu­nek i uzna­nie. Mamy na­dzieję że po­do­bało się 🙂 bo na­wet je­śli było ciężko, to za­bez­pie­cze­nie trasy dzia­łało per­fek­cyj­nie, punkty na­wad­nia­nia, zra­sza­cze, krót­kie ale za­wsze za­cie­nione od­cinki po­ma­gały choć tro­chę się schło­dzić. Trasa nieco inna niż do tej pory, ale wciąż głów­nie w cen­trum mia­sta, sporo zmian w sto­sunku do po­przed­nich edy­cji, naj­więk­sza to oczy­wi­ście ta z metą w hali, no ale jak tu nie po­chwa­lić się przed przy­jezd­nymi, na­szą piękną nowo wy­bu­do­waną Halą Ra­dom­skiego Cen­trum Sportu 🙂 Meta oświe­tlona re­flek­to­rami, ani­ma­cjami LED, pro­fe­sjo­nalny spi­ker, w końcu piękne che­er­le­aderki umi­la­jące chwile fi­ni­szu i czas póź­niej, po­wo­do­wały że na pewno bę­dzie co długo wspo­mi­nać 😉 Smaczny po­si­łek po biegu był tylko oczy­wi­stym do­peł­nie­niem ca­ło­ści.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim bie­ga­czom za liczne przy­by­cie, ki­bi­com za do­ping na tra­sie i już te­raz za­pra­szamy za rok, na wy­jąt­kowy czerw­cowy pół­ma­ra­ton w Ra­do­miu!

Zwy­cięzcą za­wo­dów oka­zał się Vla­di­slav Pry­amov z Bia­ło­rusi z cza­sem 1:07:35. Naj­lep­szy z Po­la­ków, a za­ra­zem ra­do­mia­nin, Ma­te­usz Ka­czor z RLTL Optima Ra­dom za­jął dru­gie miej­sce, tra­cąc do zwy­cięzcy tylko 14 se­kund! Wśród ko­biet wy­grała Li­lia Fi­si­ko­vici z Ukra­iny z cza­sem 1:18:14. Bieg od­by­wał się pod pa­tro­na­tem Pre­zy­denta Mia­sta Ra­do­mia który tuż przed star­tem w krót­kiej mo­wie wy­ra­ził uzna­nie wszyst­kim któ­rzy w ten spo­sób chcą uczcić pa­mięć uczest­ni­ków Wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca’76 tego że „tu­taj wła­śnie wszystko się za­częło” Ser­decz­nie wszyst­kim gra­tu­lu­jemy!

Wy­niki Open: https://​bit​.ly/​3​n​i1bvJ

Wy­niki Zie­mia Ra­dom­ska: https://​bit​.ly/​39​Wok3T

FIlm

https://​youtu​.be/​f​A​O​s​a​K​Gqi1Y