UWAGA KON­KURS!!!
Mamy do wy­po­ży­cze­nia 3 stroje Spar­tan na nasz nie­dzielny pół­ma­ra­ton 😃 Otrzy­mają je: pierw­szy męż­czy­zna oraz pierw­sza ko­bieta oraz osoba, która za­mel­duje się jako 76 osoba na me­cie na­szej Mili Ra­do­ści — Dumne War­choły 😃
Nie bie­gniesz pół­ma­ra­tonu lub bie­gniesz go na ży­ciówkę, więc bę­dziesz chciał zre­zy­gno­wać ze stroju? Nic stra­co­nego — swoją wy­graną mo­żesz prze­ka­zać do­wol­nej oso­bie star­tu­ją­cej w pół­ma­ra­to­nie. Faj­nie, prawda? 😃 To kto po­wal­czy o strój Spar­ta­nina, Ama­zonki?