Jest i on… Me­dal X Ju­bi­le­uszo­wego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 😃 Prawda, że piękny?
Kto jesz­cze się nie za­pi­sał, niech szybko nad­ra­bia za­le­gło­ści, bo za­pisy on­line będą do­stępne jesz­cze tylko przez 5 dni. Za­tem nie warto od­kła­dać za­pisu na ostat­nią chwilę, bo może się oka­zać, że jest już za późno.
Kli­kaj­cie, la­kuj­cie, udo­stęp­niaj­cie… i oczy­wi­ście za­pi­suj­cie się 😃
👉 Link do za­pi­sów: https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​10​-​p​o​m​a​r​a​t​o​n​-​r​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​-​c​z​e​r​w​ca-76

Dy­stans pół­ma­ra­tonu to dla Cie­bie zbyt wiele? Nic stra­co­nego — wy­star­tuj w na­szej Mili Ra­do­ści i zgar­nij ten piękny me­dal (z de­dy­ko­waną za­wieszką dla mili). Mo­żesz prze­biec, prze­truch­tać, prze­spa­ce­ro­wać. Naj­waż­niej­sze, żeby być tam ra­zem z nami 🙂
Za­pisy tu: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/mila-radosci—dumne-warcholy-2022