Wszy­scy zgło­szeni do IX PMRCz’76 do dnia 18 czerwca otrzy­mają w pa­kie­cie imienne nu­mery star­towe. Nie warto zwle­kać ze zgło­sze­niem — ta­niej, już było😉
Pre­zen­tu­jemy mapkę trasy biegu 10km i pół­ma­ra­tonu.
Trasa — pła­ska, ale za­uwa­ży­cie na mapce rzędne nie­któ­rych miejsc — to te czarne trój­ką­ciki. Można się po­ba­wić i po­li­czyć nie­które „zbiegi i pod­biegi”.
Na tra­sie mamy 3 punkty od­żyw­cze z wodą izo­to­ni­kiem i ba­na­nem.
Lo­ka­li­za­cja punk­tów i sa­ni­ta­ria­tów WC na tra­sie -
3,5km — ul.Wernera, na­prze­ciwko Ar­chi­wum Pań­stwo­wego
6,5 km — ul.Kelles Krauza, przy parku prze skrę­tem w ul.Focha
9.8km — ul.Narutowicza, skrzy­żo­wa­nie z ul.Chałubińskiego
Ob­sługa punk­tów — 3,5 ; 6,5 km — se­nio­rzy ;
9,8km — za­łoga De­ca­th­lonu z wła­snym izo
Meta — su­chy pro­wiant — owoce, woda min.; izo­to­nik i jesz­cze co­nieco… głodni z mety nie odej­dzie­cie.
Na tra­sie nie bę­dzie kur­tyn wod­nych, oraz punk­tów na­wad­nia­nia.
Z uwagi na start fa­lowy re­zy­gnu­jemy z po­mocy pa­ce­ma­ke­rów 🙁