Po rocz­nej prze­rwie, dzięki sta­ra­niom dok­tora Da­riu­sza Or­czy­kow­skiego w ra­mach IX Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 ro­ze­grane zo­staną ko­lejne siódme już Mi­strzo­stwa Le­ka­rzy. Im­preza uzy­skała wspar­cie Okrę­go­wej Izby Le­kar­skiej w War­sza­wie — De­le­ga­tury w Ra­do­miu, która jest part­ne­rem na­szej im­prezy. Dzięki wspar­ciu Izby Le­kar­skiej mo­gli­śmy zor­ga­ni­zo­wać biegi dzieci. Dzię­ku­jemy ko­le­dze Dar­kowi, oraz kie­row­nic­twu Ra­dom­skiej De­le­ga­tury OIL. Li­czymy na ko­lejne zgło­sze­nia le­ka­rzy do udziału w te­go­rocz­nym pół­ma­ra­to­nie. Wi­doczny jest brak na li­ście star­to­wej ra­dom­skich le­ka­rzy. Na dzi­siaj to za­le­d­wie 2 osoby. Ko­le­dzy i ko­le­żanki — cze­kamy na Was! Je­śli nie da­cie rady po­biec pół­ma­ra­tonu, to mamy rów­nież w pro­gra­mie dy­szkę. Naj­star­szym za­wod­ni­kiem zgło­szo­nym do mi­strzostw jest 80-letni Piotr Mi­ko­łaj­czyk z Bę­dzina!