IX Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’763 ty­go­dnie do biegu.
Nie­spełna 3 ty­go­dnie po­zo­stało do ko­lej­nej edy­cji IX PMRCz’76.
Na dzi­siaj nie pod­ję­li­śmy jesz­cze de­cy­zji — co do startu (wspólny, fa­lowy…) , ew. li­mitu uczest­ni­ków ( patrz — Pół­ma­ra­ton Lu­bel­ski), liczby i spo­sobu ob­sługi punk­tów od­żyw­czych, punk­tów od­świe­ża­nia, ro­dzaju po­siłku po biegu. Nie chcemy po­peł­nić fal­startu, ale też nie zo­stać w doł­kach star­to­wych — wszystko wy­nika ze zmien­nych ob­ostrzeń sa­ni­tar­nych. Pół­ma­ra­ton to jed­nak marka- poza stra­te­gicz­nym spon­so­rem firmą TREND­GLASS , na­szym sta­łym part­ne­rem Okrę­gową Izbą Le­kar­ską, mamy ko­lej­nych part­ne­rów — firmę LAB*ONE, oraz sklep spor­towy De­ca­th­lon. Nie­ba­wem do­łą­czą ko­lejni part­ne­rzy, oraz grupy wo­lon­ta­riatu — o czym na­pi­szemy nie­ba­wem.
A tym­cza­sem pre­zen­tu­jemy ko­szulkę full print biegu głów­nego.