Ko­lejne do­bre wia­do­mo­ści 😊 W ra­mach IX Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76’ pla­nu­jemy rów­nież bieg Mila Ra­do­ści – Dumne War­choły, oraz biegi dzieci. Biegi te od­będą się w przed­dzień głów­nej im­prezy tj. 26 czerwca 2021 (so­bota) Dzieci zgła­szamy do biegu tylko na miej­scu, Dumne War­choły – link do za­pi­sów elek­tro­nicz­nych po­ni­żej oraz re­gu­la­min.

Za­pisy 👉https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​s​e​a​r​c​h​/​m​a​z​o​w​i​eckie

Re­gu­la­min👉👉https://s3-eu-west‑1.amazonaws.com/sm-fotos.sportmaniacs.com/back/IX.%20PM’76%20-Reg.%20Mila%20,%20Biegi%20Dzieci%202021.pdf