W do­bie pan­de­mii świet­nym spo­so­bem wy­fdaje się ko­rzy­sta­nie z mniej uczęsz­cza­nych, naj­le­peij pry­wat­nych si­łowni, a taką może się stać wła­sna wy­bu­do­wana w przy­do­mo­wym ogródku si­łow­nia ogro­dowa. Out­door fit­ness cie­szy się ogromną po­pu­lar­no­ścią w Pol­sce i na ca­łym świe­cie, dzięki ko­rzy­sta­niu z urzą­dzeń na świe­żym po­wie­trzu, je­ste­śmy mniej na­ra­żeni na za­razki cho­ro­bo­twór­cze, w szcze­gól­no­ści wi­rusy, co w dzi­siej­szym cza­sie pan­de­mii spo­wo­do­wa­nej przez Sars-Co­v‑2 wy­daje się fe­no­me­nal­nym roz­wią­za­niem. W na­szym re­gio­nie ta­kie si­łow­nie bu­duje m.in. firma Ar­bud Ro­ma­now­ski — aby zbu­do­wać za­mó­wić si­łow­nie ogro­dowe out­door fit­ness skon­tak­tuj się już dziś 🙂 Po­le­camy.