Pu­bli­ku­jemy har­mo­no­gram im­prezy, pro­simy też o za­po­zna­nie się z wy­tycz­nymi sa­ni­tar­nymi, do­stępne w za­łącz­niku TU­TAJ oraz po­ni­żej..

Mamy też in­for­ma­cję dla star­tu­ją­cych w biegu wir­tu­al­nym — pa­kiety zgod­nie z re­gu­la­mi­nem otrzy­ma­cie do 15.07 na­to­miast ich wy­syłkę roz­pocz­niemy pod ko­niec m‑ca czerwca.

Za­łącz­nik nr.1 do re­gu­la­minu VIII Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 – Bieg wir­tu­alny
For­muła biegu gru­po­wego

1. Ter­min i miej­sce — 21 czerwca 2020roku na te­re­nie MO­SiR Ra­dom – Ośro­dek Wy­po­czyn­kowy „Borki”.
2. Go­dzina startu i trasa –od g.08.00 ;grupy 15 oso­bowe co 30s; pę­tle wo­kół za­lewu.
3. Dy­stans – 21,0975m – trasa nie po­siada ate­stu PZLA.
4. Li­mit uczest­ni­ków – 150 osób.
5. We­ry­fi­ka­cja za­wod­ni­ków i wy­da­wa­nie pa­kie­tów star­to­wych –
a) za­wod­nicy z Ra­do­mia i po­wiatu ra­dom­skiego — 20 czerwca — g.12.0015.00 – lo­kal Sto­wa­rzy­sze­nia BR! ul.Traugutta 4648.
6. b) po­zo­stali za­wod­nicy — 21 czerwca – g.07.0007.30OW „Borki”
7. De­ko­ra­cje – OW Borki – od g.11.00

Wy­tyczne sa­ni­tarne.
A) Pod­czas trwa­nia im­prezy każdy z uczest­ni­ków zo­bo­wią­zany jest prze­strze­gać re­ko­men­da­cji Głów­nego In­spek­tora Sa­ni­tar­nego.
B) Każdy z uczest­ni­ków pod­czas trwa­nia im­prezy po­wi­nien być za­opa­trzony w ma­seczkę ochronną, lub „ko­min”, chu­stę itp.
C) Pod­czas trwa­nia im­prezy obo­wią­zuje sto­so­wa­nie ma­se­czek ochron­nych, lub za­cho­wa­nie od­le­gło­ści min.2 m po­mię­dzy za­wod­ni­kami.
D) Przed roz­po­czę­ciem biegu Or­ga­ni­za­tor po uzy­ska­niu zgody za­wod­nika do­kona po­miaru tem­pe­ra­tury. Tem­pe­ra­tura po­wy­żej 37*C kwa­li­fi­kuje do od­su­nię­cia za­wod­nika od udziału w za­wo­dach.
E) W re­jo­nie Startu/​Mety wy­dzie­lona zo­sta­nie strefa w któ­rej mogą prze­by­wać a) za­wod­nicy – wy­pro­wa­dzeni na li­nię startu, tuż po za­koń­cze­niu biegu i za­wod­nicy de­ko­ro­wani pod­czas trwa­nia ce­re­mo­nii de­ko­ra­cji, b) ob­sługa za­wo­dów
F) Im­preza nie bę­dzie po­sia­dała szatni, oraz na­try­sków. Za­wod­nicy zgła­szają się na li­nii startu przy­go­to­wani we wła­snym za­kre­sie.
G) De­po­zyty będą skła­dane w wor­kach do­star­czo­nych przez Or­ga­ni­za­tora.
H) Or­ga­ni­za­tor wy­po­saży ob­sługę im­prezy, wo­lon­ta­riu­szy w nie­zbędne wy­ma­gane środki ochrony oso­bi­stej – ma­seczki ochronne, rę­ka­wiczki ochronne, przy­łbice, środki de­zyn­fek­cyjne.
I) Wszy­scy za­wod­nicy zo­bo­wią­zani są do prze­strze­ga­nia re­gu­la­minu im­prezy, oraz wy­tycz­nych sa­ni­tar­nych.
J) Or­ga­ni­za­tor może zdys­kwa­li­fi­ko­wać i po­le­cić opu­ścić miej­sce im­prezy za­wod­ni­kom nie sto­su­ją­cym się do po­wyż­szych za­sad.