Pre­zen­tu­jemy obie­cane ze­brane linki do ga­le­rii z na­szego pół­ma­ra­tonu, opu­bli­ko­wane przez inne osoby. Tu­taj ga­le­rie zdjęć użyt­kow­nika HO BOXX na fa­ce­bo­oku.
Co cie­kawe pi­szą, że je­żeli je­ste­ście za­in­te­re­so­wani zdję­ciami z za­wo­dów w ory­gi­nal­nym roz­mia­rze i roz­dziel­czo­ści mo­że­cie na­pi­sać do nich ma­ila: ho.​box.​kontakt@​gmail.​com więc je­śli jest taka po­trzeba, po­le­camy.

ROZGRZEWKA PRZED STARTEM 

START PÓŁMARATONU 

NA STADIONIE ZWYCIĘZCA I NAJLEPSI ZAWODNICY PO PRZEKROCZERNIU LINII METY OD NR 5 DO 1027 (ALBUM NR 2

NA STADIONIE PO PRZEKROCZERNIU LINII METY OD NR 897 DO 943 (ALBUM NR 2

NA STADIONIE PO PRZEKROCZERNIU LINII METYPRZY WBIEGU NA STADION OD NR 148 DO 1125 (ALBUM NR 3

W PARKU PLANTY NIECAŁY KILOMETR PRZED METĄ OD NR 825 DO 1117 (ALBUM CZ.4

W PARKU PLANTY NIECAŁY KILOMETR PRZED METĄ OD NR 820 DO 180 (ALBUM CZ.5

W PARKU PLANTY NIECAŁY KILOMETR PRZED METĄ OD NR 838 DO 355 (ALBUM CZ.6