Przy­po­mi­namy, że Biuro Za­wo­dów, czynne jest dziś od g.16.00. Za­chę­camy do od­bioru pa­kie­tów wła­śnie dzi­siaj, aby unik­nąć ko­le­jek w dniu ju­trzej­szym. Biuro mie­ści się na pły­cie bo­iska Hali Spor­to­wej Mo­sir, przy ul.Narutowicza 9. Uda­jemy się tam przez główne wej­ście, od strony ulicy Na­ru­to­wi­cza, nie spo­sób prze­ga­pić 😉 Dla pew­no­ści mapka na zdję­ciach i w linku 😉 Przy­po­mi­namy, że w tym sa­mym cza­sie, na sta­dio­nie kilka kro­ków da­lej, będą od­by­wać się Biegi Dzieci, oraz o g. 19.15 Bieg Ra­do­ści — Dumne War­choły (2,5KM ), z atrak­cyj­nymi na­gro­dami nie­spo­dzian­kami lo­sowo przy­zna­wa­nymi, i na­gro­dami fi­nan­so­wymi dla naj­szyb­szych. Warto to choćby zo­ba­czyć, a naj­le­piej wziąć udział 😉

BIURO ZAWODOW MAPA [2]BIURO ZAWODOW DRZWI [3]BIURO ZAWODOW BOISKO [1]