Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pi­sał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­ga­czy, jako im­preza wzbu­dza­jąca za­in­te­re­so­wa­nie ki­bi­ców, któ­rzy żywo do­pin­gują za­wod­ni­ków na tra­sie. Po­ma­gają w tym znacz­nie zor­ga­ni­zo­wane punkty ki­bi­co­wa­nia, a także naj­bar­dziej chyba gło­śne, punkty z graną na żywo, ryt­miczną, wy­bi­janą głów­nie na in­stru­men­tach per­ku­syj­nych — mu­zyką. To tak zwani bęb­nia­rze, czyli taka na­sza lo­kalna spe­cjal­ność. Po­sta­no­wi­li­śmy w tym roku po­dzię­ko­wać im, ubie­ra­jąc tych nie­sa­mo­wi­tych lu­dzi jed­na­kowo, w nie­brzyd­kie ko­szulki (tech­niczne na­da­jące się do bie­ga­nia po pracy 😉 ) w rzu­ca­ją­cym się w oczy ko­lo­rze, z in­te­re­su­ją­cym mo­ty­wem gra­ficz­nym 😉 Jak wa­szym zda­niem? Po­do­bają się? 😀

bebniarze-radom