Naj­wyż­szy czas zdra­dzić, jak będą wy­glą­dały ofi­cjalne ko­szulki na­szego Pół­ma­ra­tonu 🙂 W tym roku będą w ko­lo­rze bia­łym z ak­cen­tem, że jest to 40 rocz­nica Wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca.. Jak wam się po­do­bają? 😉

Przy­po­mi­namy, że prak­tycz­nie w każ­dym biegu, czy to w bie­gach dzieci, czy w Mi­strzo­stwach Le­ka­rzy, czy w „Dum­nych War­cho­łach” w pa­kie­cie star­to­wym ma­cie za­gwa­ran­to­waną oko­licz­no­ściową tech­niczną ko­szulkę. Na­wet pa­ce­ma­ke­rzy w tym roku będą jed­no­li­cie ubrani, mocno od­róż­nia­jąc się ko­lo­rem od reszty za­wod­ni­ków, aby­ście ła­twiej mo­gli ich doj­rzeć. Prawda ze taka ko­szulka, to fajna i prak­tyczna pa­miątka? 😉

Polmaraton-Radomskiego-Czerwca-2016-koszulka-bieg-glowny