Chleb Ma­ra­thon, czyli pie­czywo dla osób ak­tyw­nych, bę­dzie­cie mieli oka­zję prze­te­sto­wać, spró­bo­wać, w trak­cie na­szej im­prezy. Po­le­camy!

Chleb Ma­ra­thon: Do­ła­duj swoje mię­śnie!

Do­sko­na­łym wy­bo­rem dla spor­tow­ców oraz osób o zwięk­szo­nym za­po­trze­bo­wa­niu ener­ge­tycz­nym jest Chleb Ma­ra­thon — smaczne pie­czywo mie­szane pszenno-żyt­nie z pest­kami dyni i ka­wał­kami ja­błek.
Chleb Ma­ra­thon to pro­dukt typu Clean La­bel (czy­sta ety­kieta). Żyw­ność typu Clean La­bel to przede wszyst­kim żyw­ność po­zba­wiona słyn­nych E do­dat­ków.
Zgod­nie z fi­lo­zo­fią czy­stej ety­kiety są to pro­dukty jak naj­mniej prze­two­rzone, oparte na krót­kiej, pro­stej li­ście skład­ni­ków. Nie za­wie­rają kon­ser­wan­tów, sztucz­nych barw­ni­ków czy wzmac­nia­czy smaku. Dzięki krót­kiej i zro­zu­mia­łej tre­ści umiesz­czo­nej na ety­kie­cie, dla klienta naj­waż­niej­szym kry­te­rium wy­boru stają się wła­ści­wo­ści pro­duktu, a nie tylko no­śna na­zwa czy atrak­cyjne wi­zu­al­nie opa­ko­wa­nie.
Taki jest wła­śnie Chleb Ma­ra­thon, o któ­rego wy­glą­dzie i wła­ści­wo­ściach de­cy­dują naj­wyż­szej ja­ko­ści skład­niki i tech­nika wy­pieku. Pod aro­ma­tyczną skórką kryje się wil­gotny mię­kisz o cha­rak­te­ry­stycz­nym smaku.
Osoby ak­tywne wie­dzą, że re­gu­larna ak­tyw­ność fi­zyczna wy­maga do­dat­ko­wej, zbi­lan­so­wa­nej ener­gii. Jej głów­nym i naj­szyb­ciej dzia­ła­ją­cym źró­dłem są wę­glo­wo­dany, które po­winny za­spo­ka­jać po­nad 5060% na­szego dzien­nego za­po­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Część z nich może po­cho­dzić z Chleba Ma­ra­thon.

Wię­cej in­for­ma­cji na: www​.chleb​ma​ra​thon​.pl.

logo-chlebmarathon