Za­pra­szamy do obej­rze­nia ko­lej­nego filmu na­krę­co­nego na tra­sie biegu, w trak­cie Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca. Tym ra­zem ka­merka usta­wiona jest na głów­nym dep­taku Ra­do­mia — ulicy Że­rom­skiego, tuż za (około 200 me­trów za) punk­tem kon­tro­l­nym na pią­tym ki­lo­me­trze. Po kilku ki­lo­me­trach biegu stawka jest już nieco bar­dziej roz­cią­gnięta, nie jest już tak tłoczno jak na star­cie, i tym ła­twiej bę­dzie można doj­rzeć sie­bie na fil­mie. Ko­niecz­nie zo­bacz­cie!

Film — Piąty ki­lo­metr Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76