Za­pra­szamy do obej­rze­nia ga­le­rii zdjęć, przed­sta­wia­ją­cych mo­ment startu 3.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Tra­dy­cyj­nie już, start zo­stał po­prze­dzony od­śpie­wa­niem Hymnu Na­ro­do­wego i wy­pusz­cze­nie biało czer­wo­nych ba­lo­ni­ków wol­no­ści. Wkrótce po­jawi się wię­cej zdjęć, warto zaj­rzeć tu jesz­cze póź­niej. Po­le­camy!

Jako pierwsi, 3 mi­nuty przed bie­ga­czami, wy­star­to­wali wóz­ka­rze..

polmaratonradom2015-wozkarze

Za nimi ru­szył cały ogromny, li­czący po­nad 1100 lu­dzi tłum bie­ga­czy. Na czoło rzecz ja­sna od razu wy­su­nęli się naj­lepsi, elita bie­ga­czy za­wsze star­tuje z pierw­szej li­nii.. Czas miał po­ka­zać, że wi­doczny tu z nu­me­rem na piersi 16 — Too Si­las Ki­prono, przy­bie­gnie do mety jako pierw­szy, bie­gnący obok tuż przed nim John Ta­nui, (z nu­me­rem 13) wcale nie ukoń­czy biegu, na­to­miast ten który na zdję­ciu jest na czele stawki, ukra­iniec Ser­gii Ukra­inets, bę­dzie do­piero szó­sty..

polmaratonradom2015-elita

część 1 ga­le­rii zdjęć ze startu:

Nie mo­gło na na­szej im­pre­zie za­brak­nąć, zna­nego chyba wszyst­kim bie­ga­czom, bio­rą­cym udział w po­waż­nych im­pre­zach, „Bo­sego Bie­ga­cza” — Pawła Meja. Za­wsze biega z nami w na­szym roz­gry­wa­ją­cym się na je­sieni MA­RA­TO­NIE TRZEŹ­WO­ŚCI, ład­nych parę lat temu zresztą de­biu­to­wał w nim, póź­niej też, na swój ju­bi­le­uszowy 50-ty ma­ra­ton także wy­brał wła­śnie ten bieg, na kró­lew­skim dy­stan­sie i w Ra­do­miu 😉

polmaratonradom-2015-bosy-biegacz-pawel-mej-

część 2 ga­le­rii zdjęć ze startu: