Po­dob­nie jak w po­przed­nich la­tach, start pół­ma­ra­tonu, po­prze­dziła pro­fe­sjo­nal­nie prze­pro­wa­dzona roz­grzewka, przez in­struk­to­rów jed­nego z ra­dom­skich klu­bów fit­ness, tym ra­zem z klubu Pop Gym. Wię­cej w ga­le­rii zdjęć po­ni­żej.