Punk­tu­al­nie o godz. 10-tej, po tra­dy­cyj­nym już u nas, od­śpie­wa­niu Hymnu Na­ro­do­wego, wy­pusz­cze­niu w po­wie­trze biało-czer­wo­nych ba­lo­ni­ków, RU­SZYLI! … i tak jak na­pi­sano na fotce, za­bawa się za­częła 😉
Wkrótce dużo wię­cej fo­tek, sporo jest już do­stęp­nych na na­szym pro­filu na fa­ce­bo­oku — za­glą­daj­cie!

POLMARATON-RADOM-START-START