Cho­ciaż na fa­ce­bo­oku, już można było oglą­dać jak wy­gląda nasz te­go­roczny me­dal, to na stro­nie www, jesz­cze go nie pre­zen­to­wa­li­śmy. Więk­szy dla uczest­ni­ków Pół­ma­ra­tonu, mniej­szy dla bio­rą­cych udział w bie­gach to­wa­rzy­szą­cych… Wy­star­czy prze­biec 😉

medale-3-polmaraton-radom