Na stro­nach Miej­skiego Za­rządu Dróg i Ko­mu­ni­ka­cji w Ra­do­miu, uka­zał się ko­mu­ni­kat, o ob­jaz­dach pod­czas trwa­nia pół­ma­ra­tonu w dniu 21.06.2015 w go­dzi­nach 9:0013:20.
Wraz z ko­mu­ni­ka­tem, pre­zen­to­wana jest mapka, na któ­rej wi­dzimy go­dziny, w któ­rych bie­ga­cze po­ko­nują ko­lejne etapy trasy, za­zna­czone są także hi­sto­ryczne miej­sca na tra­sie. Warto za­po­znać się!

Pe­łen ko­mu­ni­kat:

W związku z Pół­ma­ra­to­nem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w dniu 21 czerwca 2015 roku (nie­dziela) w go­dzi­nach około 9:0013:20 będą wpro­wa­dzane zmiany w or­ga­ni­za­cji ru­chu ko­ło­wego. Ob­jaz­dami będą kur­so­wać rów­nież au­to­busy li­nii miej­skich (oprócz 12, 2125).

- Trasy ob­jaz­dów dla au­to­bu­sów ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej (klik­nij tu­taj, aby otwo­rzyć plik PDF w no­wym oknie).

Po­ni­żej po­da­jemy wszyst­kie ulice, któ­rymi będą prze­miesz­czać się bie­ga­cze oraz orien­ta­cyjne go­dziny ich za­mknię­cia (uwzględ­nia­jąc za­pas cza­sowy, wy­no­szący około 15 mi­nut przed pierw­szym bie­ga­czem i około 10 mi­nut po ostat­nim):

- 9:0010:30: Na­ru­to­wi­cza (START — za­mknię­cie od ronda Ki­sie­lew­skiego do Ko­ściuszki);
9:4510:20: Ko­ściuszki (od Na­ru­to­wi­cza do Plant);
9:4510:25: Planty (od Ko­ściuszki do Se­dlaka);
9:4510:25: Se­dlaka (od Plant do Na­ru­to­wi­cza);
9:4510:30: Na­ru­to­wi­cza (kon­ty­nu­acja za­mknię­cia opi­sa­nego po­wy­żej);
9:4510:30: Pod­walna (od Na­ru­to­wi­cza do Wa­ło­wej);
9:4510:30: Wa­łowa (od Pod­wal­nej do łącz­nika z Grodzką);
9:5010:35: Grodzka (od łącz­nika z Wa­łową do Rynku);
9:5010:35: Ry­nek (okrą­że­nie placu prze­ciw­nie do kie­runku ru­chu);
9:5010:35: Wol­ność (od Rynku do Reja);
9:5010:35: Reja (od Wol­ność do placu Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego);
9:5010:40: Mal­czew­skiego (od placu Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego do Kel­les-Krauza);
9:5510:45: Kel­les-Krauza (od Mal­czew­skiego do Struga — tylko jezd­nia po­łu­dniowa);
9:5510:45: Struga (od Kel­les-Krauza do Pi­lec­kiego — tylko jezd­nia po­łu­dniowa);
9:5510:50: Pi­lec­kiego (od Struga do Kel­les-Krauza);
9:5510:50: Kel­les-Krauza (od Pi­lec­kiego do Nie­dział­kow­skiego);
9:5510:55: Nie­dział­kow­skiego (od Kel­les-Krauza do Ki­liń­skiego);
9:5510:55: Ki­liń­skiego (od Nie­dział­kow­skiego do Wi­tolda);
9:5511:00: Wi­tolda (od Ki­liń­skiego do Że­rom­skiego);
9:5511:05: Że­rom­skiego (od Wi­tolda do 25 Czerwca);
10:0011:10: 25 Czerwca (od Że­rom­skiego do alei Taj­nej Or­ga­ni­za­cji Na­uczy­ciel­skiej);
10:0011:15: aleja Taj­nej Or­ga­ni­za­cji Na­uczy­ciel­skiej (od 25 Czerwca do Zbrow­skiego);
10:0511:15: Zbrow­skiego (od alei Taj­nej Or­ga­ni­za­cji Na­uczy­ciel­skiej do Że­rom­skiego);
10:0511:20: Że­rom­skiego (od Zbrow­skiego do Lu­bel­skiej);
10:0511:25: Lu­bel­ska (od Że­rom­skiego do Ma­łę­czyń­skiej);
10:1011:30: Ma­łę­czyń­ska (od Lu­bel­skiej do Wro­cław­skiej);
10:1011:35: Wro­cław­ska (od Ma­łę­czyń­skiej do Cho­rzow­skiej);
10:1011:40: Cho­rzow­ska (od Wro­cław­skiej do Lu­bel­skiej);
10:1511:50: Lu­bel­ska (od Cho­rzow­skiej do Ko­cha­now­skiego);
10:1511:50: Ko­cha­now­skiego (od Lu­bel­skiej do Zwo­leń­skiej);
10:2011:55: Zwo­leń­ska (od Ko­cha­now­skiego do Ko­mu­nal­nej);
10:2011:55: Ko­mu­nalna (od Zwo­leń­skiej do Od­ro­dze­nia);
10:2012:00: Od­ro­dze­nia (od Ko­mu­nal­nej do Li­tew­skiej);
10:2012:05: Li­tew­ska (od Od­ro­dze­nia do Ogrod­ni­czej);
10:2512:10: Ogrod­ni­cza (od Li­tew­skiej do Dłu­go­jow­skiej);
10:2512:15: Dłu­go­jow­ska (od Ogrod­ni­czej do Pu­ław­skiej);
10:2512:25: Pu­ław­ska (od Dłu­go­jow­skiej do Śred­niej);
10:3012:30: Śred­nia (od Pu­ław­skiej do Sło­wac­kiego);
10:3012:35: Sło­wac­kiego (prawy pas od Śred­niej do wia­duktu i za­wrotka pod wia­duk­tem);
10:3012:45: Do­ma­gal­skiego (od Cy­me­rysa-Kwiat­kow­skiego do Ko­le­jo­wej);
10:3512:50: Ko­le­jowa (od Do­ma­gal­skiego do Czar­nej);
10:3512:50: Czarna (od Ko­le­jo­wej do PCK);
10:3512:50: PCK (od Czar­nej do alei Grzecz­na­row­skiego);
10:3512:55: aleja Grzecz­na­row­skiego (ciąg pie­szo-jezdny od PCK do Do­wkontta);
10:3513:00: 1905 Roku (ciąg pie­szo-jezdny od Do­wkontta do Biz­ne­so­wej);
10:3513:00: Biz­ne­sowa (od 1905 Roku do Prze­my­sło­wej);
10:3513:05: Prze­my­słowa (od Biz­ne­so­wej do Mło­dzia­now­skiej);
10:4013:10: Mło­dzia­now­ska (od Prze­my­sło­wej do Bla­sza­nej);
10:4013:15: Ma­riacka (od Bla­sza­nej do Se­dlaka);
10:4013:15: Se­dlaka (od Ma­riac­kiej do Plant);
10:4513:20: Planty (od Se­dlaka do Ci­chej);
10:4513:20: alejki parku Planty (od Plant do sta­dionu — META).

trasa-polmaratonu-mzdik--

Po­szcze­gólne jezd­nie będą cał­ko­wi­cie za­my­kane dla ru­chu ko­ło­wego kil­ka­na­ście mi­nut przed pierw­szymi bie­ga­czami, na­to­miast po­now­nie otwie­rane kilka mi­nut po prze­bie­gnię­ciu ostat­nich za­wod­ni­ków. Nie­moż­liwy bę­dzie rów­nież ruch po­przeczny. Trasa bę­dzie za­bez­pie­czana przez funk­cjo­na­riu­szy po­li­cji i Straży Miej­skiej, a także przez wo­lon­ta­riu­szy.

Pro­simy w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów o ta­kie za­pla­no­wa­nie prze­miesz­cza­nia się po Ra­do­miu w trak­cie pół­ma­ra­tonu, aby unik­nąć w miarę moż­li­wo­ści prze­jeż­dża­nia przez Planty, Śród­mie­ście, Dzierz­ków oraz Gli­nice w wy­żej wy­mie­nio­nych go­dzi­nach! Miesz­kań­ców ulic, któ­rymi będą po­ru­szali się bie­ga­cze, pro­simy o nie­ko­rzy­sta­nie w tym cza­sie ze swo­ich po­jaz­dów. Je­śli już bę­dzie to ko­nieczne, pro­simy o wcze­śniej­sze prze­par­ko­wa­nie sa­mo­cho­dów w inne miej­sca, skąd prze­jazd bę­dzie moż­liwy bez stwa­rza­nia nie­bez­pie­czeń­stwa po­trą­ce­nia uczest­ni­ków pół­ma­ra­tonu (ta uwaga do­ty­czy głów­nie miesz­kań­ców do­mów jed­no­ro­dzin­nych na Dzierz­ko­wie i Gli­ni­cach oraz blo­ków w re­jo­nie za­toki na ulicy PCK).

Ape­lu­jemy do wszyst­kich uczest­ni­ków ru­chu o za­cho­wy­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści w oko­li­cach trasy biegu oraz o sto­so­wa­nie się do ozna­ko­wa­nia dróg i do po­le­ceń wy­da­wa­nych przez osoby upraw­nione do kie­ro­wa­nia tam ru­chem!