Miło nam po­in­for­mo­wać, że w pa­kie­cie star­to­wym, znaj­dzie­cie mię­dzy in­nymi (oprócz ko­szulki) oko­licz­no­ściowy ręcz­nik, w biało-czer­wo­nym ko­lo­rze, z logo Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na­szym zda­niem to świetny prak­tyczny ga­dżet, który po­służy jesz­cze wiele mie­sięcy po im­pre­zie. 🙂

recznik-polmaraton-radom