Nie­zde­cy­do­wani do wzię­cia udziału w na­szej im­pre­zie, czy to w jed­nym z so­bot­nich, czy w nie­dziel­nym biegu głów­nym, być może zmie­nią zda­nie, po obej­rze­niu za­chęty w lo­kal­nych me­diach. Jak po­le­camy nasz pół­ma­ra­ton? Zo­bacz­cie sami!