Dzięki fir­mie TREND GLASS — spon­so­rowi stra­te­gicz­nemu na­szej im­prezy, jak co roku w pa­kie­cie star­to­wym znaj­dzie­cie wy­pro­du­ko­wane spe­cjal­nie na tę oka­zję, oko­licz­no­ściowe szklanki. W sam raz na coś orzeź­wia­ją­cego, w upalne dni, które wraz z koń­cem czerwca, co­raz czę­ściej będą się po­ja­wiać. Po­le­camy!

polmaraton-radom-pakiet-startowy-szklanki-2015

TREND GLASS Sp. z o.o.
ul Zu­brzyc­kiego 11
26600 RA­DOM
PO­LAND

e‑mail:office@​trendglass.​pl

tel: +48 48 344 90 40
tel/​fax: +48 48 344 30 52