Biegi to­wa­rzy­szące głów­nej im­prezie, w szcze­gól­ności gdy do­tyczą naj­młod­szych, wpro­wa­dzają wy­jąt­kową at­mos­ferę ro­dzin­nego święta, pod­no­sząc rangę im­prezy. Bie­gacze czę­sto ca­łymi ro­dzi­nami zja­wiają się na star­cie, i każdy dzięki prze­su­nieciu cza­so­wemu bie­rze udział w „swoim” biegu, ma­jąc szansę do­pin­go­wania in­nego członka ro­dziny. W tym roku cie­ka­wostką jest BIEG RO­DZINNY, w któ­rym może wziąć udział cała ro­dzina. Ser­decznie za­pra­szamy do udziału w nim. Rów­nie go­rąco za­pra­szamy do za­pi­sania swo­ich po­ciech, na Biegi Dzieci i Mło­dzieży. W tym roku wszyst­kie biegi to­wa­rzy­szące, od­będą się w przed­dzień biegu głów­nego, czyli w so­botę 20 czerwca, wszyst­kie też od­będą się na bieżni sta­dionu, lub w przy­padku dłuż­szych dy­stansów (dla star­szych dzieci i w przy­padku Cha­ry­ta­tywnej Mili), czę­ściowo poza sta­dionem, ale z metą na nim. Za­pra­szamy!

REGULAMIN

ZAPISY DO BIEGÓW DZIECI

ZAPISY DO BIEGÓW MŁODZIEŻY

BIEGI-DZIECI-POLMARATON-NA-STADIONIE