Ta­de­usz Kra­ska, Pre­zes „Sto­wa­rzy­sze­nia Bie­giem Ra­dom!” był go­ściem pro­gramu „Wy­szu­kani” ZE​BRRA​.tv .. Więk­sza część roz­mowy do­ty­czyła 3‑go Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 do któ­rego po­zo­stał już nie­wiele po­nad mie­siąc. Warto zo­ba­czyć!

Wywiad w Zebrra TV

KLIK­NIJ ABY OBEJ­RZEĆ WY­WIAD