Okrę­gowa Izba Le­kar­ska w War­sza­wie była współ­or­ga­ni­za­to­rem zma­gań naj­młod­szych bie­ga­czy, to­wa­rzy­szą­cych 2. Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca’76. Naj­młodsi ry­wa­li­zo­wali na tra­sach, wy­ty­czo­nych na miej­skim sta­dio­nie.

Biegi dzieci do­star­czyły nie mniej­szych emo­cji, niż zma­ga­nia na dy­stan­sie pół­ma­ra­tonu. Ich współ­or­ga­ni­za­to­rem była Okrę­gowa Izba Le­kar­ska w War­sza­wie, która przy­go­to­wała atrak­cyjne upo­minki i bo­gate pa­kiety star­towe. Ucznio­wie gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych po­bie­gli na dy­stan­sie 1 mili.

WY­NIKI na końcu wpisu /​na dole strony/​
Zdję­cia z bie­gów dzieci — część I godz. 9.109.30

Zdję­cia z bie­gów dzieci — część II godz. 9.309.45
Wy­niki bie­gów dzieci i mło­dzieży  
dziew­częta chłopcy
przed­szko­laki: przed­szko­laki:
1. Lena Czer­wiec, 1. To­masz Mi­chal­ski,
2. Da­ria Bart­nik, 2. Ma­ciej Al­ber­ski,
3. Maja Woj­tu­niak; 3. Krzysz­tof Gór­ski;
klasy I‑II: klasy I‑II:
1. Ka­ta­rzyna Brzózka, 1. Adam Cie­cie­ląg,
2. Ali­cja Kal­bar­czyk, 2. Jan Gło­gow­ski,
3. Ju­lia Woj­tu­niak; 3. Ja­kub Hen­zel;
klasy III-IV: klasy III-IV:
1. Olga Gra­bow­ska, 1. Leon Choj­nacki,
2. Alek­san­dra Woź­niak, 2. Fi­lip Choj­nacki,
3. Alek­san­dra Skór­kie­wicz; 3. Oskar Ja­go­dziń­ski;
klasy V‑VI: klasy V‑VI:
1. Paula Ko­smala, 1. Bar­tosz Ber­na­ciak,
2. We­ro­nika Wą­tły, 2. Ma­te­usz Kac­przak,
3. Zu­zanna Klo­cho­wicz; 3. Ju­lia Bal­ce­rek;
gim­na­zja: gim­na­zja:
1. Maja Dy­oni­ziak, 1 Ma­te­usz Dęb­ski,
2. Na­ta­lia Za­jąc. 2. Adam Ści­bor,
3. Kinga Ba­liń­ska; 3. Mi­chał Or­lik;
śred­nie: po­nad­gim­na­zjalne:
1. Mar­tyna Chmiel, 1. Ma­te­usz Wą­tły,
2. Dag­mara Pa­stuszka, 2. Jan Słyk,
3. Na­ta­lia Cheda;