Strona Główna
Regulaminy

V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76

IV MI­STRZO­STWA MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁMARATONIE

BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WARCHOŁY

V Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
IV Otwarte Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy
RE­GU­LAMIN
OR­GA­NI­ZATOR: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”
Współ­or­ga­ni­zator : MOSiR Radom
I. CEL
– po­pu­la­ry­zacja bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu
– upa­mięt­nienie wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
– pro­mocja miasta Ra­domia
II. TERMIN I MIEJSCE
25 czerwca 2017r. Start biegu — godz. 10.00
– sta­dion MOSiR im. Mar­szałka J. Pił­sud­skiego, Radom ul. Na­ru­to­wicza 9, ulice miasta (zgodnie z zał. mapką prze­biegu trasy)
III. DY­STANS
– pół­ma­raton, trasa po­siada atest PZLA
IV. IN­FOR­MACJE, ZGŁO­SZENIA I KON­TAKT
In­for­macje – www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl ; www​.radom​.pl
Zgło­szenia:
– elek­tro­niczne — www​.spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​s​e​a​r​c​h​/​m​a​z​o​w​i​eckie; www.polmaratonradom.pl;-do 22.06.2017r.
– biuro za­wodów — w dniach 24 i 25.06.2017r.
Kon­takt — biegiemradom@​wp.​pl , tel. 504 574 021
V. TRASA BIEGU
– start – ul. Na­ru­to­wicza, ulice miasta Ra­domia
– meta – sta­dion MOSiR
– trasa po­siada atest PZLA, ozna­ko­wanie pio­nowe i po­ziome – każdy ki­lo­metr, punkty od­żywcze – 5; 10; 15; 20 km ; punkty
od­świe­żania, sa­ni­ta­riaty, pomoc me­dyczna – 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5 km
– „lotny fi­nisz” — miejsce wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca ’76 skrzyż. ul. 25 Czerwca /​Kelles-​Krauza (ok.6 km trasy)
VI. PRO­GRAM ZA­WODÓW
So­bota 24.06.2017r. godz. 1700 ÷ 2100
– re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór pa­kietów star­to­wych
w biurze za­wodów — MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9
Biegi dzieci i mło­dzieży, Bieg War­chołów – wg od­ręb­nego re­gu­la­minu.
Nie­dziela 25.06.2017r. godz. 700
– otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór
pa­kietów star­to­wych – MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9
godz. 930
– za­mknięcie list star­tu­ją­cych
godz.1000 – start „V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ‘76”, IV Mi­strzostw Ma­zowsza Le­karzy
godz.13151400 – de­ko­racja zwy­cięzców –„V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76
Uwaga — limit czasu dla biegu głów­nego wy­nosi 3h,
VII. KLA­SY­FI­KACJE I NA­GRODY
Kla­sy­fi­kacje:
– kat. ge­ne­ralna ko­biet i męż­czyzn
– kat. ge­ne­ralna kra­jowa ko­biet i męż­czyzn
– kat. męż­czyzn: M16(16-19lat), M20(20-29lat), M30(30-39lat), M40(40-49lat), M50(50-59lat), M60(60-69lat), M70(70lat i po­wyżej)
– kat. ko­biet: K16 (16-​19lat), K20 (20-​29lat), K30 (30-​39lat), K40 (40-​49lat), K50 (50-​59lat), K60 (60-​69lat), K70 (70lat i po­wyżej)
– kat. naj­lepszy za­wodnik ziemi ra­dom­skiej (dot. miesz­kańców Ra­domia i po­wiatu ra­dom­skiego), ko­biet i męż­czyzn
– kat. naj­lepszy za­wodnik Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, ko­biet i męż­czyzn
– „lotny fi­nisz”
IV Otwarte Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy – kla­sy­fi­kacje wg. od­ręb­nego re­gu­la­minu
Na­grody:
– zdo­bywcy pierw­szych 6-​ciu miejsc w ka­te­gorii kra­jowej, oraz pierw­szych 3-​ch miejsc w po­zo­sta­łych ka­te­go­riach — pu­chary.
– „lotny fi­nisz” – 1 miejsca w kat. gen. ko­biet i męż­czyzn – pu­chary Prze­wod­ni­czą­cego NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemi Ra­dom­skiej.
Na­grody fi­nan­sowe – kat. open. ko­biet i męż­czyzn – miejsca 13 od­po­wiednio – 1000; 500; 300 zł.
– kat. gen. kra­jowa ko­biet i męż­czyzn – miejsca 16 od­po­wiednio – 3000; 2000; 1200; 500; 400; 300 zł.
– kat. wie­kowe ko­biet i męż­czyzn – miejsca 13 od­po­wiednio – 200; 150 ; 100 zł.
– re­kord trasy – premia 1000 zł.
Za­wod­nicy na­gro­dzeni w kat. open i kat. ge­ne­ralnej kra­jowej, nie są brani pod uwagę przy kla­sy­fi­kacji i na­gro­dach w kat. wie­ko­wych.
Me­dale pa­miąt­kowe – wszyscy którzy ukończą bieg.
Oko­licz­no­ściowe ko­szulki tech­niczne, oraz pa­kiety star­towe.
Or­ga­ni­zator nie gwa­ran­tuje otrzy­mania ko­szulek oraz peł­nego pa­kietu star­to­wego dla osób do­ko­nu­ją­cych opłaty star­towej w dniach
24 i 25.06.2017r.
IV Otwarte Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy – na­grody wg. od­ręb­nego re­gu­la­minu
VIII. UCZEST­NICTWO
Do startu w pół­ma­ra­tonie do­pusz­czeni zo­staną za­wod­nicy którzy ukoń­czyli 16-​ty rok życia, po­sia­dają ak­tu­alne ba­dania le­kar­skie lub po
pod­pi­saniu oświad­czenia o stanie zdrowia.
Za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać pi­semną zgodę ro­dziców na uczest­nictwo w biegu.
IX. OPŁATY STAR­TOWE
Przelew – 1. termin – 30 zł — wpłata do 15.03.2017r. ; 2 termin – 45 zł – wpłata do 15.05.2017r. ; 3 termin – 60 zł wpłata do 22.06.2017r
Go­tówka — 4 termin – 80 zł – wpłata w biurze za­wodów
Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — od­po­wiednio :
Przelew — 1 termin – 20 zł ; 2 –termin – 30zł; 3 termin – 40zł; go­tówka — 4 termin – 50 zł.
– dla wpłat dok. prze­lewem po 20.06.2017 r. za­leca się po­sia­danie po­twier­dzenia prze­lewu
X. WY­ŻY­WIENIE I NOC­LEGI
– Or­ga­ni­zator za­pewnia po­siłek po biegu.
– Na trasie biegu usta­wione będą stoły z na­po­jami zim­nymi (woda, napój izo­to­niczny), oraz punkty od­świe­żania z wodą i gąb­kami.
– Or­ga­ni­zator za­pewnia bez­płatny nocleg w hali spor­towej MOSiR przy ul. Na­ru­to­wicza 9 (własny śpiwór i ma­terac lub ka­ri­mata).
XI. PO­STA­NO­WIENIA KOŃ­COWE
–Or­ga­ni­za­torzy nie od­po­wia­dają za rzeczy za­gu­bione, a nie od­dane do de­po­zytu. -
Uczest­nicy biegów biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność i wska­zane jest ubez­pie­czenie na własny koszt od na­stępstw
nie­szczę­śli­wych wy­padków. -
Po­branie nu­meru star­to­wego przez za­wod­nika jest rów­no­znaczne z ak­cep­tacją re­gu­la­minu któ­rego osta­teczna in­ter­pre­tacja na­leży do or­ga­ni­za­tora.
UWAGA – W ra­mach V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 w dniu 24 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i mło­dzieży, oraz cha­ry­ta­tywny Bieg War­chołów . Re­gu­la­miny tych im­prez do­stępne na – po​lma​ra​ton​radom​.pl i www​.spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​s​e​a​r​c​h​/​m​a​z​o​w​i​eckie
SPONSOR STRA­TE­GICZNY
Trend Glass
PA­TRONAT HO­NO­ROWY
Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – Ra­do­sław Wit­kowski
WSPÓŁ­OR­GA­NI­ZA­TORZY
MOSiR Radom, MZDiK, ZUK , Straż Miejska , KM Po­licji, Okrę­gowa Izba Le­karska w War­szawie
WSPÓŁ­PRACA
NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemia Ra­domska, Sto­wa­rzy­szenie „Ra­domski Czerwiec’76”, In­stytut Pa­mięci
Na­ro­dowej
PA­TRONAT ME­DIALNY
Te­le­wizja Dami; Ze­brra TV, Radio Plus; Radio Re­kord; Radio Eska, Radio Ma­zowsze , Echo Dnia;
Ga­zeta Wy­borcza, Teraz Radom ; Ra​dom​Sport​.pl: Spor​tradom​.pl ; ra​dom24​.pl ; co​za​dzien​.pl