Regulaminy | Strona Główna
Strona Główna
Regulaminy

V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76

IV MI­STRZO­STWA MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁMARATONIE

BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WARCHOŁY

V Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76

IV Otwarte Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Lekarzy

RE­GU­LAMIN

OR­GA­NI­ZATOR: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”

Współ­or­ga­ni­zator : MOSiR Radom

I. CEL

– po­pu­la­ry­zacja bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu

– upa­mięt­nienie wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca ‘76

– pro­mocja miasta Radomia

II. TERMIN I MIEJSCE

25 czerwca 2017r. Start biegu — godz. 1000

– sta­dion MOSiR im. Mar­szałka J. Pił­sud­skiego, Radom ul. Na­ru­to­wicza 9, ulice miasta (zgodnie z zał. mapką prze­biegu trasy)

III. DY­STANS

– pół­ma­raton, trasa po­siada atest PZLA

IV. IN­FOR­MACJE, ZGŁO­SZENIA I KONTAKT

In­for­macje – www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl ; www​.radom​.pl

Zgło­szenia:

– elek­tro­niczne - www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl; www​.da​ta​sport​.pl; www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl;-do 22.06.2017r.

– biuro za­wodów — w dniach 24 i 25.06.2017r.

Kon­takt – 504 574 021 ;

maratonczyk49​@​wp.​pl ; www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl

V. TRASA BIEGU

- start – ul. Na­ru­to­wicza, ulice miasta Radomia

- meta – sta­dion MOSiR

- trasa po­siada atest PZLA, ozna­ko­wanie pio­nowe i po­ziome – każdy ki­lo­metr, punkty od­żywcze – 5; 10; 15; 20 km ; punkty od­świe­żania, sa­ni­ta­riaty, pomoc me­dyczna – 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5 km

- „lotny fi­nisz” - miejsce wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca ’76 skrzyż. ul. 25 Czerwca /​Kelles-​Krauza (ok.6 km trasy)

VI. PRO­GRAM ZAWODÓW

So­bota 24.06.2017r. godz. 1700 ÷ 2100 - re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór pa­kietów star­to­wych w biurze za­wodów - MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9

Biegi dzieci i mło­dzieży, Bieg War­chołów – wg od­ręb­nego regulaminu.

Nie­dziela 25.06.2017r.

godz. 700 – otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór pa­kietów star­to­wych – MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9

godz. 930 – za­mknięcie list startujących

godz.1000 – start „V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ‘76”, IV Mi­strzostw Ma­zowsza Lekarzy

godz.13151400 – de­ko­racja zwy­cięzców –„V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76

Uwaga — limit czasu dla biegu głów­nego wy­nosi 3h,

VII. KLA­SY­FI­KACJE I NAGRODY

Kla­sy­fi­kacje:

– kat. ge­ne­ralna ko­biet i mężczyzn

- kat. ge­ne­ralna kra­jowa ko­biet i mężczyzn

– kat. męż­czyzn: M16(16-19lat), M20(20-29lat), M30(30-39lat), M40(40-49lat), M50(50-59lat), M60(60-69lat), M70(70lat i powyżej)

– kat. ko­biet: K16 (16-​19lat), K20 (20-​29lat), K30 (30-​39lat), K40 (40-​49lat), K50 (50-​59lat), K60 (60-​69lat), K70 (70lat i powyżej)

– kat. naj­lepszy za­wodnik ziemi ra­dom­skiej (dot. miesz­kańców Ra­domia i po­wiatu ra­dom­skiego), ko­biet i mężczyzn

– kat. naj­lepszy za­wodnik Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, ko­biet i mężczyzn

- „lotny finisz”

- IV Otwarte Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy – kla­sy­fi­kacje wg. od­ręb­nego regulaminu

Na­grody:

- zdo­bywcy pierw­szych 6-​ciu miejsc w ka­te­gorii kra­jowej, oraz pierw­szych 3-​ch miejsc w po­zo­sta­łych ka­te­go­riach — puchary.

- „lotny fi­nisz” – 1 miejsca w kat. gen. ko­biet i męż­czyzn – pu­chary Prze­wod­ni­czą­cego NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemi Radomskiej.

Na­grody fi­nan­sowe – kat. open. ko­biet i męż­czyzn – miejsca 13 od­po­wiednio – 1000; 500; 300 zł.

- kat. gen. kra­jowa ko­biet i męż­czyzn – miejsca 16 od­po­wiednio – 3000; 2000; 1200; 500; 400; 300 zł.

– kat. wie­kowe ko­biet i męż­czyzn – miejsca 13 od­po­wiednio – 200; 150 ; 100 zł.

- re­kord trasy – premia 1000 zł.

Za­wod­nicy na­gro­dzeni w kat. open i kat. ge­ne­ralnej kra­jowej, nie są brani pod uwagę przy kla­sy­fi­kacji i na­gro­dach w kat. wiekowych.

Me­dale pa­miąt­kowe – wszyscy którzy ukończą bieg.

Oko­licz­no­ściowe ko­szulki tech­niczne, oraz pa­kiety startowe.

Or­ga­ni­zator nie gwa­ran­tuje otrzy­mania ko­szulek oraz peł­nego pa­kietu star­to­wego dla osób do­ko­nu­ją­cych opłaty star­towej w dniach 24 i 25.06.2017r.

IV Otwarte Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy – na­grody wg. od­ręb­nego regulaminu

VIII. UCZESTNICTWO

Do startu w pół­ma­ra­tonie do­pusz­czeni zo­staną za­wod­nicy którzy ukoń­czyli 16-​ty rok życia, po­sia­dają ak­tu­alne ba­dania le­kar­skie lub po pod­pi­saniu oświad­czenia o stanie zdrowia.

Za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać pi­semną zgodę ro­dziców na uczest­nictwo w biegu.

IX. OPŁATY STAR­TOWE1

Przelew – 1. termin – 30 zł - wpłata do 15.04.2017r. ; 2 termin – 45 zł – wpłata do 15.05.2017r. ; 3 termin – 60 zł wpłata do 22.06.2017r

Go­tówka — 4 termin – 80 zł – wpłata w biurze zawodów

Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — odpowiednio :

Przelew — 1 termin – 20 zł ; 2 –termin – 30zł; 3 termin – 40zł; go­tówka — 4 termin – 50 zł.

– dla wpłat dok. prze­lewem po 20.06.2017 r. za­leca się po­sia­danie po­twier­dzenia przelewu

- Zwol­nieni z opłaty startowej -

a)osoby, które w dniu za­wodów ukoń­czyły : 65 lat — męż­czyźni, lub 60 lat – kobiety

b) w szcze­gól­nych przy­pad­kach na pod­stawie de­cyzji dyr. biegu

X. WY­ŻY­WIENIE I NOCLEGI

- Or­ga­ni­zator za­pewnia po­siłek po biegu.

- Na trasie biegu usta­wione będą stoły z na­po­jami zim­nymi (woda, napój izo­to­niczny), oraz punkty od­świe­żania z wodą i gąbkami.

- Or­ga­ni­zator za­pewnia bez­płatny nocleg w hali spor­towej MOSiR przy ul. Na­ru­to­wicza 9 (własny śpiwór i ma­terac lub karimata).

XI. PO­STA­NO­WIENIA KOŃCOWE

–Or­ga­ni­za­torzy nie od­po­wia­dają za rzeczy za­gu­bione, a nie od­dane do de­po­zytu. –Uczest­nicy biegów biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność i wska­zane jest ubez­pie­czenie na własny koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

–Po­branie nu­meru star­to­wego przez za­wod­nika jest rów­no­znaczne z ak­cep­tacją re­gu­la­minu któ­rego osta­teczna in­ter­pre­tacja na­leży do organizatora.

UWAGA – W ra­mach V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 w dniu 24 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i mło­dzieży, oraz cha­ry­ta­tywny Bieg War­chołów . Re­gu­la­miny tych im­prez do­stępne na – po​lma​ra​ton​radom​.pl.

SPONSOR STRA­TE­GICZNY

Trend Glass

WSPÓŁ­OR­GA­NI­ZA­TORZY

MOSiR Radom, MZDiK, ZUK , Straż Miejska , KM Po­licji, Okrę­gowa Izba Le­karska w Warszawie.

WSPÓŁ­PRACA

NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemia Ra­domska, Sto­wa­rzy­szenie „Ra­domski Czerwiec’76”, In­stytut Pa­mięci Narodowej,

PA­TRONAT MEDIALNY