Już jutro (15.06) w ra­mach ob­chodów ko­lejnej rocz­nicy wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca ’76 od­będą się Biegi Dzieci i Mło­dzieży. Po­goda za­po­wiada się wy­śmie­nicie, dla­tego za­bierzcie swoje po­ciechy sprzed kom­pu­terów i in­nych ta­bletów i spędźcie ten czas razem z nimi na świeżym po­wie­trzu. Każdy za­wodnik otrzyma pa­miąt­kową ko­szulkę, a na mecie spe­cjalny medal de­dy­ko­wany temu wy­da­rzeniu. Dla naj­lep­szych jak zwykle przy­go­to­wa­liśmy na­grody nie­spo­dzianki 🙂 Ser­decznie zapraszamy 😀
Biuro za­wodów bę­dzie przyj­mo­wało zgło­szenia w godz. 9:0010:30 w ka­sach MOSiR na ul. Narutowicza.
Start biegów dzieci od godz. 11:00.
De­ko­racje naj­lep­szych od godz. 12:30.