Komunikat organizatora | Strona Główna
Strona Główna
Komunikat organizatora

Od­no­śnie wy­ników Biegu Ra­dości — Dumne War­choły, ro­ze­gra­nego w dniu 18 Czerwca 2016.

Pre­zen­to­wane Wy­niki Ofi­cjalne, przed­sta­wiają ofi­cjalny wynik (czas) za­wod­ników na mecie biegu, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż część star­tu­ją­cych z po­wodu złego ozna­czenia trasy prze­biegła dłuższy dy­stans, w po­ro­zu­mieniu z za­wod­ni­kami, za­cho­wując duch fair-​play, ko­lej­ność na­gro­dzo­nych osób w kla­sy­fi­kacji open, zo­stała usta­lona ina­czej. Osoby które za­jęły na­gra­dzane pierwsze miejsca w ka­te­go­riach wie­ko­wych, i nie otrzy­mały pu­charków bez­po­średnio po biegu, pro­simy o kon­takt ma­ilowy z or­ga­ni­za­torem biegiemradom@​wp.​pl w celu ode­brania na­gród. Za za­ist­niałą sy­tu­ację, Przepraszamy.