Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 prze­szedł już do hi­storii. To była bardzo udana im­preza, ro­ze­grana w bardzo zmien­nych wa­run­kach at­mos­fe­rycz­nych, choć ge­ne­ralnie po­goda oka­zała się dla nas ła­skawa. Bo­gaty pro­gram spodobał się bie­ga­czom, którze po­zy­tywnie wy­po­wia­dają się na ten temat, choć zda­rzają się też nie­liczne głosy, coś tam, kry­ty­ku­jące. Za­chę­camy do za­po­znania się z wy­ni­kami, w dziale WY­NIKI, do prze­glą­dania na­szego pro­filu na fa­ce­booku, gdzie do­stęp­nych jest już prawie 1000 zdjęć z im­prezy, które wkrótce po­każą się także na na­szej stronie. Tym­czasem kilka wybranych…

Półmaraton Radom 2014

Półmaraton Radom 2014

Półmaraton Radom 2014