W biurze za­wodów praca wre! We­ry­fi­ku­jemy za­wod­ników, dbamy o to by każdy złożył podpis na karcie zgło­sze­niowej, i otrzymał kom­pletny pa­kiet star­towy. Nie­którzy robią sobie przy tym zdjęcia, at­mos­fera jest tak jak po­winna być w przed­dzień biegu Jutro biuro czynne jest od godz. 7.00 za­chę­camy by nie zwlekać, przy­je­chać od­po­wiednio wcze­śnie, sporo pa­kietów zo­stało jeszcze do wydania.