Przy­po­mi­namy, że w czasie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 pro­wa­dzona bę­dzie akcja „Weź (roz)bieg!”, z której cał­ko­wity do­chód trafi do Sto­wa­rzy­szenia Ro­dzin i Przy­ja­ciół Osób z Ze­społem Downa.

Przez dwa dni uczest­nicy pół­ma­ra­tonu, ki­bice i wszyscy lu­dzie do­brej woli, będą mogli wes­przeć Sto­wa­rzy­szenia Ro­dzin i Przy­ja­ciół Osób z Ze­społem Downa, bie­gając na sta­cjo­nar­nych bież­niach, które usta­wione zo­staną w po­bliżu sta­dionu przy ul. Na­ru­to­wicza. Opłata, za każdy prze­bie­gnięty ki­lo­metr wy­nosi 5 zł. Do­dat­kowo wła­ści­ciele bieżni, ra­dom­skie kluby fit­ness, rów­nież prze­każą pie­niądze za każdy prze­bie­gnięty ki­lo­metr. Im więcej osób i prze­bie­gnię­tych ki­lo­me­trów, tym więcej pie­niędzy prze­zna­czo­nych zo­stanie na letni wy­po­czynek dzieci.

W ra­mach akcji oprócz biegu na bież­niach, za­pla­no­wano także kon­kursy, w tym walkę o tytuł naj­bar­dziej roz­bie­ganej ro­dziny. Bieżnie do­stępne będą dla wszyst­kich, którzy chcą pomóc dzie­ciom, w so­botę, w godz. 1620 oraz w nie­dzielę w godz. 815.