Za­czy­namy 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 od „Wie­czoru Biegacza”…

Roz­po­czy­namy 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76. W so­botę za­pra­szamy na „Wie­czór bie­gacza” i do biura za­wodów po od­biór pakietów.

Wie­czór bie­gacza” roz­pocznie się o godz. 18 w hali Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Ra­domiu przy ul. Na­ru­to­wicza 9. Wstęp na cykl wy­kładów jest wolny.

Nie tylko bie­gaczy po­wi­nien za­in­te­re­sować otwie­ra­jący „Wie­czór bie­gacza” wy­kład do­ty­czący hi­storii wy­da­rzeń czerw­co­wych, którym po­świę­cony jest pół­ma­raton. O ro­bot­ni­czym pro­te­ście opowie dr Se­ba­stian Piąt­kowski z In­sty­tutu Pa­mięci Narodowej.

Po wy­kła­dzie po­świę­conym hi­storii za­pla­no­wano trzy wy­kłady o te­ma­tyce spor­towej i me­dycznej. To­masz Pa­cie­jewski, ra­domski le­karz i bie­gacz przed­stawi wy­kład do­ty­czący po­tęgi umysłu w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych. Dzień póź­niej dr Pa­cie­jewski wy­star­tuje w otwar­tych mi­strzo­stwach Ma­zowsza le­karzy w pół­ma­ra­tonie, które ro­ze­grane zo­staną w ra­mach 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Ko­lejny wy­kład do­ty­czył bę­dzie pierw­szej po­mocy przed­me­dycznej po za­słab­nięciu. Wy­głosi go dr Ro­bert Trze­śniewski. „Wie­czór bie­gacza” za­kończy wy­stą­pienie dr Szcze­pana Wiechy, który wy­jaśni związek po­między tre­nin­giem, a fizjologią.

Od godz. 17 na te­renie MOSiR czynne bę­dzie biuro za­wodów. Osoby, które za­re­je­stro­wały się i opła­ciły wcze­śniej wpi­sowe, będą mogły ode­brać pa­kiety star­towe. Można bę­dzie rów­nież zgłosić się do startu, także w bie­gach dzieci. Biuro bę­dzie czynne do godz. 20.