Po­biegną świad­kowie Czerwca ’76

W Cha­ry­ta­tywnej Mili, która roz­pocznie 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 wy­star­tuje grupa uczest­ników ro­bot­ni­czego pro­testu z 1976 roku.

Cha­ry­ta­tywna Mila bę­dzie w tym roku wy­jąt­kowa. Na jej starcie zjawi się re­pre­zen­tacja uczest­ników wy­da­rzeń z 1976 roku. Po­biegną nie tylko ci, którzy wów­czas mieli od­wagę, aby wyjść na ulice i za­pro­te­stować prze­ciwko pod­wyżkom cen żyw­ności, ale także człon­kowie ich ro­dzin. W nie­któ­rych przy­pad­kach będą to wnu­kowie ro­bot­ników Czerwca’76. Wszyscy wy­star­tują w oka­zjo­nal­nych koszulkach.

Start Cha­ry­ta­tywnej Mili za­pla­no­wano na godz. 9 na ul. Na­ru­to­wicza, w miejscu startu pół­ma­ra­tonu. Uczest­nicy po­biegną uli­cami Na­ru­to­wicza, Se­dlaka i Planty, na metę, która usy­tu­owana zo­stanie na bieżni sta­dionu. Start w biegu za­po­wiada także silna re­pre­zen­tacja firmy Trend Glass, spon­sora biegu.

Po biegu bę­dzie można po­roz­ma­wiać z uczest­ni­kami Ra­dom­skiego Czerwca’76. Na te­renie sta­dionu znaj­do­wało bę­dzie się sto­isko Sto­wa­rzy­szenia Ra­domski Czerwiec’76, na którym bę­dzie można spo­tkać bo­ha­terów wy­da­rzeń z przed 38 lat.