Wszystkim, którym zdarza się spóźnić, przy­po­mi­namy, że start biegu głów­nego za­pla­no­wano na godz. 10 i jeśli kogoś nie bę­dzie, uczest­nicy i tak ruszą na trasę.

Po­niżej przy­po­mi­namy szcze­gó­łowy pro­gram całej im­prezy, rów­nież z uwzględ­nie­niem biegów dzieci oraz im­prez towarzyszących.

Pro­gram Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76

So­bota, 21 czerwca: godz. 1620 – Biegi cha­ry­ta­tywne na bież­niach me­cha­nicz­nych (plac przed sta­dionem MOSiR przy ul. Na­ru­to­wicza), godz. 17.30 – Zło­żenie kwiatów przed po­mni­kiem Czerwca’76, godz. 18 – Wie­czór Bie­gacza (hala spor­towa MOSiR, ul. Na­ru­to­wicza); nie­dziela, 22 czerwca: 8.40 – roz­grzewka Fit­ness Park (płyta sta­dionu), 9 – start biegu Cha­ry­ta­tywna Mila oraz biegów mło­dzieży gim­na­zjalnej i po­nad­gim­na­zjalnej (trasa wokół sta­dionu), 9.2010.20 – biegi dzieci (sta­dion), 9.40 – roz­grzewka Po­pGym (plac przed sta­dionem, w oko­li­cach miejsca startu), 10 – start 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, 10.25 – mi­strzowska Mila Halls (sta­dion MOSiR), 10.4511.00 – de­ko­racje dzieci i mło­dzieży oraz uczest­ników Cha­ry­ta­tywnej Mili i Mi­strzow­skiej Mili Halls (sta­dion), ok. 11.0411.07 – fi­nisz pierw­szych za­wod­ników biegu głów­nego, 13 – za­mknięcie trasy biegu głów­nego, 13.15 – de­ko­racje zwy­cięzców biegu głów­nego, mi­strzostw Polski w biegu z wóz­kiem, mi­strzostw Ma­zowsza lekarzy.