Mamy pierw­szego fo­to­re­por­tera 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Jako pierwsza zgło­siła się Oliwia Madej. Za­chę­camy ko­lej­nych mi­ło­śników fo­to­grafii i biegania.

Oliwia jest uczen­nicą Pu­blicz­nego Gim­na­zjum nr 22 w Ra­domiu. Pasję do bie­gania odzie­dzi­czyła po tacie, Ar­turze, który sys­te­ma­tycznie star­tuje w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych. Oliwia też ma na koncie kilka startów. Po­biegła między in­nymi w Biegu Ka­zików i Sło­necznym Biegu. Lubi rów­nież fo­to­gra­fować. Pre­zen­tu­jemy zdjęcia Oliwii, które wy­ko­nała w czasie ubie­gło­rocz­nego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Mamy na­dzieję, że fo­to­grafie z nie­dziel­nego biegu będą równie udane.

Mo­żecie jeszcze do­łą­czyć do Oliwii. Na chęt­nych, którzy chcą zo­stać fo­to­re­por­te­rami 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, cze­kamy w so­botę, 21 czerwca, dzień przed im­prezą, w biurze za­wodów, w go­dzi­nach 1720.