ZA­PA­MIĘTAJ! Go­dziny otwarcia biura za­wodów, i po­szcze­gól­nych startów.
Na­ma­wiamy ra­do­mian, tak w przy­padku do­ro­słych jak i dzieci, o od­biór pa­kietów star­to­wych już w so­botę, aby uniknąć tłoku w nie­dzielę.
PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA 76

GO­DZINY PRACY BIURA ZA­WODÓWOD­BIÓR PA­KIETÓW STAR­TO­WYCH
SO­BOTA: 17.0020.00 ; NIE­DZIELA: 7.009.30

HAR­MO­NO­GRAM BIEGÓW, NIE­DZIELA :
9.00 START CHA­RY­TA­TYWNEJ MILI
9.20 BIEGI DZIECI
10.00 START PÓŁ­MA­RA­TONU (BIEGU GŁÓW­NEGO)
10.25 START MI­STRZOW­SKIEJ MILI